CentralScooters.nl® Officiele - site
 • Gratis geleverd door heel Nederland
 • Gratis ophaal- en brengservice bij onderhoud/reparatie
 • Officieel dealervan alle A merken
 • Gespreid betalenin 3, 12, 18, 24 en 36 maanden

Central scooters

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1: Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door deondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/ofdiensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordtvan één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.2: Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijfen een overeenkomst op afstand aangaat met Central Scooters;
1.3: Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanconsumenten aanbiedt;
1.4: Dag: kalenderdag;
1.5: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijnherroepingsrecht. Deze bedenktijd betreft 14 dagen nadat de overeenkomst op afstand is gesloten;
1.6: Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien vande overeenkomst op afstand;
1.7: Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/ (koop)overeenkomsten (op afstand) en leveringen tussen Central Scooters en de consument of andere derde, waarbij Central Scooters diensten of goederen aan de consument verkoopt, dan wel levert.
2.2: Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze AlgemeneVoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat deAlgemene Voorwaarden bij Central Scooters zijn in te zien en zij op verzoek van deconsument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3: Alle diensten aan de kant van Central Scooters, onder welke benaming deze bekendmochten zijn en op welke wijzen dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
2.4: De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging en/ofondertekening van Central Scooters en de consument.
2.5: Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze AlgemeneVoorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijnvastgelegd.
2.6: In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd,zullen de overige bepalingen volledige kracht behouden en zullen Central Scooters ende consument in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van denietige/vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel ende strekking van een dergelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Central Scooters webshop
3.1: Central Scooters is een betrouwbare, allround scooterspecialist in Oosterhout en tevenseen multibrandshop voor de aankoop van scooters, elektrische scooters, bromfietsen,snorfietsen en meer. Tevens verkoopt Central Scooters accessoires en onderdelen en levertCentral Scooters vakkundige scooterreparaties.
3.2: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van producten, dan welde levering van diensten die via de webshop – www.centralscooters.nl – besteld zijn.

Artikel 4 Overeenkomsten
4.1: De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consumentvan het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2: Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigtCentral Scooters onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding vanhet aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Central Scooters isbevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.3: Central Scooters zal bij elektronisch tot stand gekomen overeenkomsten passendetechnische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consumentelektronisch kan betalen, zal Central Scooters daartoe passende veiligheidsmaatregelen inacht nemen.
4.4: Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden vanvoldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 Verplichtingen van de consument
5.1: Door het gebruikmaken van de diensten van Central Scooters, dan wel het bestellen vanproducten bij Central Scooters neemt de consument een betalingsverplichting op zich voorde door Central Scooters verleende diensten en/of producten.
5.2: De consument dient ervoor te zorgen dat alle door Central Scooters gevraagde gegevens,evenals alle gegevens waarvan de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat dezenoodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en in de door CentralScooters gewenste vorm aan Central Scooters ter beschikking worden gesteld.
5.3: Central Scooters dient in ieder geval tijdig te worden geïnformeerd over bepaalde wensenen ideeën van de consument die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van deovereenkomst.
5.4: De consument draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. Deconsument vrijwaart Central Scooters voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juisten/of onvolledig zijn van de gegevens. Bij fraude, het weigeren informatie aan te leverenen misbruik maken van omstandigheden, heeft Central Scooters het recht om deovereenkomst op te zeggen, waarbij de consument geen recht van restitutie toekomt.

Artikel 6 Verplichtingen van Central Scooters
6.1: Central Scooters neemt – met het aangaan van een overeenkomst met de consument – de verplichting op zich om de diensten, dan wel producten te leveren.
6.2: Op Central Scooters rust een resultaatsverplichting ten aanzien van de bestelde producten
door de consument. Central Scooters is verplicht om na het voldoen van de verplichtingenvan de consument het bestelde product, dan wel de bestelde producten te leveren.
6.3: Op Central Scooters rust een inspanningsverplichting ten aanzien van de levering vandiensten. Central Scooters is verplicht om de dienst naar beste inspanning te verrichten.Deze inspanningsverplichting kan zien op bijvoorbeeld – niet limitatief – het repareren vanscooters, bromfietsen en snorfietsen.
6.4: Central Scooters is – met inachtneming van de bepalingen in artikel 7 – verplicht om hetaanbod van producten en diensten te voorzien van de nodige informatie die voor de consument duidelijkheid geeft in de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. In het bijzonder zal Central Scooters de volgende informatieop de website, dan wel direct na aankoop van het product of de dienst, vermelden:
• De prijs inclusief BTW;
• Verzendkosten;
• Productomschrijving, waaronder de beschikbare kleuren, maten en soort materialen;
• De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• De termijn waarbinnen de consument het product of de dienst kan verwachten;
• Het herroepingsrecht.

Artikel 7 Aanbod van producten en diensten in de webshop
7.1: Central Scooters zal via de webshop het aanbod doen voor de verkoop van scooters,bromfietsen, snorfietsen en accessoires, alsmede de reparatie daarvan. Ieder aanbod vanCentral Scooters is vrijblijvend en kan door Central Scooters worden gewijzigd, dan welworden ingetrokken.7.2: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.7.3: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goedebeoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.7.4: De door Central Scooters getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave vande aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke(schrijf)fouten in het aanbod binden Central Scooters niet. Central Scooters kan nimmer garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.7.5: Alle afbeeldingen en vermelde specificaties dienen slechts als indicatie en kunnen geenaanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Prijzen
8.1: Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door Central Scooters is aangegeven, luiden alleaangegeven prijzen in Euro’s en zijn deze inclusief BTW en andere heffingen van welkeaard dan ook opgelegd van overheidswege of marge regeling.8.2: Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de niet-overeengekomen als overeengekomen prijzen doorberekend.

Artikel 9 Betaling
9.1: Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigdebedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Ingeval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadatde consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Na het sluiten van deovereenkomst stuurt Central Scooters een factuur naar de consument, wat binnen devervaldatum betaald dient te worden.
9.2: Central Scooters is gerechtigd, bij elke uitvoering van een overeenkomst betaling van hetgeleverde te vorderen.
9.3: Central Scooters stuurt aan de consument een betalingsherinnering indien debetalingstermijn is verstreken. Deze herinnering wijst de consument op zijn verzuim engeeft deze de gelegenheid om binnen 14 dagen na dagtekening te betalen.
9.4: Central Scooters is na verloop van de voornoemde termijn bevoegd, zonder nadereingebrekestelling of aankondiging tot invordering over te gaan van het aan Central Scootersverschuldigde bedrag.
9.5: Indien Central Scooters de vordering ter incasso uit handen geeft, is de consument debuitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend volgens hetincassotarief zoals neergelegd in de Wet Incasso Kosten, dan wel de opvolger van deze wet,vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van Central Scooters om in plaatsdaarvan de daadwerkelijke gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
9.6: Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is Central Scooters gerechtigd om(de uitvoering van) daarmee samenhangende overeenkomsten met de consument op teschorten, dan wel te ontbinden.
9.7: De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevensonverwijld bij Central Scooters te melden.

Artikel 10 Levering van producten en diensten
10.1: Central Scooters streeft ernaar om de producten en/of diensten zo snel mogelijk te leveren.Central Scooters houdt de consument op de hoogte van de stand van zaken bij de aankoopvan een scooter, snorfiets, bromfiets of ander motorrijvoertuig en maakt de levertijdkenbaar aan de consument.
10.2: Central Scooters behoudt zich het recht voor om de diensten en/of producten niette leveren indien de consument niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan binnen deovereengekomen betalingstermijn.
10.3: De diensten en/of producten kunnen afwijken van de getoonde foto’s op de internetsitevan Central Scooters (www.centralscooters.nl). Dit maakt Central Scooters nietaansprakelijk en geeft de consument niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 Herroepingsrecht bij levering van producten
11.1: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomstzonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat inop de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door deconsument aangewezen en aan Central Scooters bekend gemaakte vertegenwoordiger.
11.2: Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en deverpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voorzover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst tebehouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal de consumenthet product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in deoriginele staat en verpakking aan Central Scooters retourneren, conform de door CentralScooters verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.3  
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”; "De directe kosten van het terugzenden van de goederen, 150 EUR komen voor uw rekening.
11.4: Indien de consument niet volgens de hierboven genoemde termijnen kenbaar heeftgemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dan wel het product niet aanCentral Scooters heeft teruggezonden, is de koop een feit.
11.5: Een uitzondering op het herroepingsrecht betreft het geval indien het gaat om de verkoopvan producten of levering van diensten die vallen onder de wettelijke uitzonderingen zoalsbedoeld in artikel 6:230p BW. Dit ziet bijvoorbeeld op – niet limitatief – het op maat makenvan een scooter zoals deze speciaal door de consument gewenst is.Uitzonderingen retournerenUitsluiting van het herroepingsrecht:Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;die duidelijk persoonlijk van aard zijn;die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;die snel kunnen bederven of verouderen;waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;voor losse kranten en tijdschriften;voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 12 Herroepingsrecht bij levering van diensten
12.1: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag vanhet aangaan van de overeenkomst.12.2: Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten tot dedoor Central Scooters bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekteredelijke en duidelijke instructies.

Artikel 13.1 Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen - Duitsland, service@trustedshops.nl, Telefoon: + 31 020 709 1235) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is
verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij
de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering
van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en
waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor degeregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1: Central Scooters behoudt de eigendom van de door haar aan de consument verkochte goederen zolang de consument het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De consument is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige behandeling van het product en beschikt niet over het recht om de goederen aan derden af te staan, in onderpand te geven, te belenen, uit de ruimte van levering te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daar bijkomende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en garantie
15.1: Central Scooters zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en zorgvuldiguitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap,en kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht,maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens-en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, diehet gevolg is van handelen of nalaten van Central Scooters, tenzij dwingendrechtelijkebepalingen zich hiertegen verzetten.15.2: De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien deschade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Central Scooters.15.3: Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheidvan Central Scooters, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverdediensten en/of producten.15.4: Central Scooters staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan deovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen vandeugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van deovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.15.5: Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na leveringaan Central Scooters schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dientte geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.15.6: De garantietermijn van Central Scooters komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.Central Scooters is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheidvan de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch vooreventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.15.7: De garantie geldt niet indien:a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Central Scooters en/of op de verpakking behandeld zijn;c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 16 Overmacht
16.1: Central Scooters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens deconsument in geval van overmacht.16.2: Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende onvoorziene oorzaken waaropCentral Scooters geen invloed kon uitoefenen.16.3: Central Scooters kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingenuit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan isieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting totvergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 17 Klachten
17:1: Onder klachten wordt verstaan: alle grieven met betrekking tot de uitvoering van deovereenkomst.17.2: Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de overeenkomst kunnen door deconsument bij Central Scooters slechts geldend worden gemaakt door deze schriftelijkkenbaar te maken binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan.17.3: Klachten ontvangen na voornoemde periode zullen niet in behandeling worden genomen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en Forumkeuze
18.1: De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.18.2: Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoebevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij een geschil voor hetKantongerecht dient, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld.

Onze partners

Covid-19 maatregelen CentralscootersShowroom geopend op afspraak vanaf 3 maart
Werkplaats geopend op afspraak 
Vanwege de maatregelen die aangekondigd zijn door de overheid, hebben wij de volgende maatregelen moeten nemen: 
- Vanaf 3 maart is de showroom geopend op afspraak. Maak online een afspraak. Online bestellingen worden ook uitgeleverd.
- Wij halen je scooter op voor onderhoud en reparatie. Zoals gebruikelijk is dit gratis.

De volgende maatregelen gelden voor het ophalen en bezorgen van de scooters:
- Betalingen dienen via pin of Ideal voldaan te worden (bank overboeking). Contante betalingen worden ook geaccepteerd, alleen als dit met gepast geld is.
- Onze chauffeurs hanteren de richtlijnen van het RIVM, zo houden ze 1.5 meter afstand en hanteren de hygiëne voorschriften.

Levering aanvragen en online bestellingen
Online bestellen van scooters is nog steeds mogelijk, ook lease aanvragen worden in behandeling genomen en verwerkt. Voor vragen is onze klantenservice bereikbaar.

Er zijn op dit moment nog voldoende scooters voorradig, voor de actuele voorraad kunt u contact opnemen met de klantenservice. 

Personen met cruciale beroepen krijgen voorrang met reparaties. 

Gratis haal- en brengservice van uw nieuwe scooter of reparatie
Maak gebruik van de gratis haal en breng service in deze periode. Wanneer je een defect hebt aan je scooter, neem dan telefonisch contact op om een afspraak in te plannen. Onze chauffeurs komen je scooter gratis ophalen en na reparatie wordt deze weer teruggebracht. 

Bestellen van onderdelen of accessoires
Heeft u onderdelen nodig voor uw scooter of reparatie dan kan dit afgehaald worden. Het is alleen mogelijk dit op bestelling te doen. U belt dan naar onze klantenservice en geeft door welke onderdelen klaar gelegd moeten worden. Wij zorgen dat uw pakket op het afgesproken tijdstip klaar ligt. Wij kunnen ook uw bestelde pakket versturen, dit kan door een bestelling te plaatsen via onze webshop of door telefonisch uw bestelling te plaatsen. Wij zorgen dan dat uw pakket verstuurd wordt. 

Er is een afhaal en breng locatie deze is bij de ingang te vinden.

Is er een onduidelijkheid of heeft u vragen over de status van uw reparatie of levering van uw nieuwe scooter, neem dan contact op met onze klantenservice. 

Een moment geduld aub..
BETALEN IN DRIE TERMIJNEN MET IN3 TOT € 5000,-
NIET IN EEN KEER HET VOLLEDIGE BEDRAG BETALEN U kunt via onze partner IN3 Capayable uw aankoop in 3 termijnen betalen tegen 0% rente. De eerste termijn betaalt u direct bij het bestellen en na 30 dagen ontvangt u een verzoek om de 2e termijn te voldoen. Tot slot dient na 30 dagen de laatste termijn betaald te worden.

Voor deze betaalmethode wordt geen rente in rekening gebracht. Wel komen er voor deze methode €39,- aan administratiekosten bij. Via IN3 kunt u aankopen van 100 tot 5000 euro in termijnen betalen.

Hoe te bestellen?

Bij het bestellen van uw scooter kunt u onder aan het scherm kiezen voor twee opties. Aanbetaling of volledig bedrag. Kies voor volledig bedrag en plaats de scooter in uw winkelmand, vervolgens kiest u bij het afrekenen voor IN3 als betaalmethode. Zo simpel is het!
DE VOORDELEN VAN GESPREID BETALEN
 • Afbetalen in 3 termijnen
 • 0% rente
 • Betaalmethode zonder rente, lening of BKR registratie
Hoe werkt het

Kies & check

Kies in3 bij het afrekenen, het systeem doet een supersnelle gegevenscontrole.

1E BETALING EN VERZENDING

Je doet direct je eerste betaling en de bestelling wordt verzonden.

2E EN 3E BETALING

Binnen 30 dagen doe je de tweede betaling en binnen 60 dagen doe je de derde betaling.
BETALEN IN TERMIJNEN MET SPRAYPAY TOT € 5000,-
Hoe werkt het

ONLINE WINKELEN

Kies in de webshop het artikel dat je wil hebben.

BETALEN IN TERMIJNEN

Ga op de betaalpagina naar SprayPay – Gespreid betalen.

AFREKENEN

SprayPay betaalt het artikel waarna jij ons in termijnen terugbetaalt.

TERUGBETALEN

Na 30 dagen incasseren wij het eerste maandbedrag via automatische incasso.

BETALING AFGEROND

Alle termijnen betaalt en er staat geen bedrag meer open? Steun een Goed doel!
SCOOTER KOPEN, MAAR NIET IN EEN KEER HET VOLLEDIGE BEDRAG BETALEN? Met SprayPay kun je aankopen bij de webshop gespreid betalen. Erg handig als die ene aankoop even niet goed uitkomt of als je niet al je spaargeld wil besteden. Je kan bij SprayPay kiezen of je de aankoop in 12,18,24 of in 36 maanden wil betalen. Het is natuurlijk wel verstandig om een looptijd te kiezen die niet langer is dan de levensduur van het product dat je wil kopen.

Is het aankoopbedrag minimaal €250 dan bestaat de mogelijkheid om gespreid te betalen. Zodra je aangeeft via SprayPay gespreid te willen betalen, beoordelen wij aan de hand van een aantal checks, razendsnel je aanvraag.

Deze beoordeling vindt online plaats. Lange aanvraagtijden kennen we niet. Binnen enkele seconden weet je of je in aanmerking komt voor een krediet. Is de aanvraag akkoord dan kun je meteen genieten van je aankoop, alleen de levering nog even afwachten.
DE VOORDELEN VAN GESPREID BETALEN
 • Afbetalen in 12, 18, 24 of 36 maanden
 • Binnen enkele seconden weten of u in aanmerking komt
 • Alles online regelen, geen documenten per post
 • Alleen rente over het openstaande saldo
 • Maandelijkse betaling via automatische incasso
Meerdere betaalmethodes
Betaal het volledig bedrag of een aanbetaling van 250,- en het restant bij uitleveren.
Betalen in 3 termijnen tot 5000 euro Tegen 0% rente
Het eerste deel direct via iDEAL, het tweede en derde deel betaalt u na 30 en 60 dagen.
Gespreid betalen tot 5000 euro Afbetalen in 12, 18, 24 of 36 maanden